Hírek

Ezen az oldalon időszakos jellegű friss és aktuális Önkormányzati hírek,
programajánlatok jelennek meg.

 


 

Tájékoztatás kereskedelmi tevékenységet végzők részére!

 

A kiskereskedelmi szektorban történő vasárnapi munkavégzés tilalmáról szóló 2014. évi CII. törvény hatályba lépésének időpontja 2015.03.15. A törvény értelmében az alábbiakról tájékoztatom:

 

                    

 


 

Ebzárlat és legeltetési tilalom

 

Rókák őszi veszettség elleni orális immunizálása céljából az alábbi települések teljes területére a csalétek vakcina kiszórásának időpontjától számított 14 napig, azaz 2015. március 28-tól április 16-ig, Mezőtúr, Mezőhék, Mesterszállás, Kétpó, Túrkeve, Kunszentmárton, Tiszasas, Csépa, Szelevény, Cserkeszőlő, Tiszakürt, Tiszainoka, Cibakháza, Tiszaföldvár, Öcsöd, Kungyalu, Nagyrév, települések közigazgatási területén ebzárlatot és legeltetési tilalmat rendelek el. A határozat fellebbezésre tekintet nélkül azonnal végrehajtandó.

 

Az ebzárlat tartalma alatt:

 1. tartási helyén minden kutyát és macskát elzárva, illetőleg a kutyákat megkötve úgy kell tartani, hogy azok más állattal vagy emberrel ne érintkezhessenek, zárt udvarban a kutyák elzárását, vagy megkötését mellőzni lehet, ha azok onnan ki nem szökhetnek,
 2. kutyát tartási helyéről csak pórázon vezetve és szájkosárral szabad vinni,
 3. a település területéről kizárólag érvényes veszettség elleni védőoltással rendelkező kutyát vagy macskát és csak a hatósági állatorvos kedvező eredményű vizsgálata után és engedéllyel szabad kivinni,
 4. az érvényes veszettség elleni védőoltással rendelkező vadászebek, fegyveres erők és fegyveres testületek ebei, katasztrófa-mentő ebek, segítő és terápiás ebek, valamint a látássérült embereket vezető ebek rendeltetési céljuknak megfelelő használatuk idejére mentesek a fentiekben foglalt korlátozás alól,
 5. az ebzárlat alatt befogott kóbor húsevőket hatósági megfigyelés alá kell helyezni az ebzárlat időtartamára.
 6. Az ebzárlat alatt húsevő állatok összevezetésével járó rendezvény nem tarható.

Az immunizálással érintett területen a vadászati hatóság felhívására és irányításával a vadászatra jogosultnak jól látható, piros színű, legalább magyar nyelvű, a felhívás megértését szolgáló piktogrammal ellátott figyelemfelhívó plakátokat kell kihelyezni a lakott területekről kivezető utak mentén, bekötőutaknál, kiránduló és parkolóhelyeken, turistaházak és vadászházak mellet.

 

Jelen határozatommal megkeresem az érintett Önkormányzatok jegyzőit, hogy intézkedésemet a lakossággal a helyben szokásos módon ismertesse. Ezen határozat ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül Jász-Nagykun-Szolnok Megyei kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság igazgató főállatorvosának címzett (5000 Szolnok, Verseghy u. 9), de hatóságomhoz (Mezőtúri Járási Hivatal Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatala) két példányban benyújtott fellebbezéssel lehet elérni. A döntés elleni jogorvoslati eljárás díja 10.000 Ft. A jogorvoslati díj befizetését igazoló bizonylatot a fellebbezési kérelemhez csatolni kell. A jogorvoslati eljárás díját a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság Magyar Államkincstárnál vezetett, 10045002-00301772 számú számlájára, átutalás vagy a számlára történő készpénzbefizetés útján kell megfizetni. A fizetési megbízás közlemény rovatában fel kell tüntetni a fellebbezéssel támadott határozat számát, a „jogorvoslati eljárási díj” megnevezését és az ügyfél adószámát, illetve adóazonosító jelét. A fellebbezés elektronikus úton történő benyújtására nincs lehetőség.

 

Jelen határozat jogerőssé válik, amennyiben ellene nem fellebbeztek és a fellebbezési határidő letelt.


Indoklás

 

A nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állat-egészségügyi Elnökhelyettese a 02.3/313-1/2015. számú levelében elrendelte a rókák veszettség elleni orális immunizálását. A vakcinázás eredményessége és a rendeletben előírtak betartása érdekében a rendelkező részben foglaltak szerint határoztam. Határozatomat a veszettség elleni védekezés részletes szabályairól szóló 164,2008. (XII. 20) FVM rendelet 8. § (5) bekezdésének megfelelően hoztam. Az ebzárlat részletes szabályait ugyanezen rendelet 12.§-a állapítja meg. Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 42. § (3) bekezdése szerint a járványügyi intézkedést elrendelő határozat hirdetmény útján is közölhető. Döntésemet a fővárosi és megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szerveinek kijelöléséről szóló 328/2010, {XII.27.} Korm. rendelet 3. § (1) és (2) bekezdése, valamint a 4. § (2) bekezdése által biztosított jogkörömben eljárva hoztam. A határozat azonnali végrehajtását a 2008. évi XLVI. törvény 42. §-ának (1) bekezdés d) pontja alapján rendeltem el. Hatóságom illetékességi területét a 328/2010 Korm. rendelet 3. melléklete határozza meg. A jogorvoslat lehetőségét a Ket 98. § (1) bekezdése alapján biztosítottam. A döntés elleni jogorvoslati eljárás díjára vonatkozó rendelkezéseket a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, valamint í megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szervei előtt kezdeményezett eljárásokban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási díj fizetésének szabályiról szóló 63/2012. (VII.2.) VM rendelet 4. §(5) bekezdése tartalmazza.

 

Mezőtúr, 2015. március12.

Dr. Matuska László

járási főállatorvos

 


 

 


 

 

Változik a szociális ellátás rendszere”

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Kunszentmártoni Járási Hivatal hivatalvezetője,

Dr. Bodor Brigitta Tímea tájékoztatása

 


Márciustól jelentősen átalakul Magyarországon a segélyezés rendszere. A segítségre szorulók változatlanul két helyről kérhetnek és kaphatnak szociális támogatást: a helyi önkormányzatoktól, illetve a járásoktól. A járásoknál jövedelemkompenzáló, míg az önkormányzatoknál kiadáskompenzáló támogatások igényelhetők. A jövedelemkompenzáló támogatás célja, hogy mindenki számára biztosítsanak egyfajta minimumot a túléléshez, ha nincs más jövedelme.

 

A legfontosabb változás, hogy a rendszeres szociális segély megszűnik, helyette a foglalkoztatást helyettesítő támogatás állapítható meg, illetve az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás kerül bevezetésre.

 

Az egészségkárosodottak és a gyermekük felügyeletét megoldani nem tudók ugyanazon jogosultsági feltételek mellett részesülhetnek a rendszeres szociális segély helyébe lépő egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásban, mint a korábbi rendszeres szociális segélyben. A különbség csak annyi, hogy a továbbiakban nem a jegyző, hanem a járási hivatal állapítja meg az ellátást. A hatáskörváltással összefüggésben az ügyfeleknek nincs teendője, az új ellátásra való jogosultságukat a jegyzők február végéig hivatalból felülvizsgálják.

 

Jelentős változás, hogy március 1-től az aktív korúak ellátását is a járási hivatalok állapítják meg a települési jegyzők helyett. A változások elsősorban azokat érintik, akik eddig önkormányzati rendelet alapján voltak jogosultak rendszeres szociális segélyre.

 

A támogatást a kormányhivatal folyósítja minden hónap 5. napjáig. A kérelmek továbbra is benyújthatók a polgármesteri hivatalokban, továbbá a kormányablakoknál és a járási hivataloknál.

 

Kikerülnek a szociális ellátási rendszerből:

 

 • rendszeres szociális segély
 • adósságkezelési szolgáltatást
 •  lakásfenntartási támogatás
 • a méltányossági közgyógyellátás,
 • illetve a méltányossági ápolási díj

 

1. Az állam által nyújtandó ellátásokat 2015. március 1-jétől a járási hivatalok állapítják meg. Az e körbe tartozó ellátások a következők:

 

 • aktív korúak ellátása: foglalkoztatást helyettesítő támogatás illetve az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás; ( ez új elem)
 •  időskorúak járadéka, az ápolási díj (alapösszegű, emelt összegű és kiemelt ápolási díj); a közgyógyellátás (alanyi és normatív alapú); és az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultsága. (2013. január 1-jétől a járások intézték)

A támogatást központi költségvetési forrásból fizetik.

Az aktív korúak ellátása során megállapítható ellátás típusai - melyet az önkormányzatok folyósítanak - március 1-ig még a foglalkoztatást helyettesítő támogatás és a rendszeres szociális segély.

A foglalkoztatást helyettesítő támogatásra való jogosultság feltétel-rendszerében nem történik változás. A támogatás havi összege a 2014. évhez hasonlóan 22.800,- Ft. A foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő személyek továbbra is a járási hivatal munkaügyi kirendeltségével kötelesek együttműködni, a felajánlott munkalehetőséget elfogadni.

A rendszeres szociális segély 2015. március 1-jétől ebben a formában már nem lesz része a szociális ellátórendszernek. Helyébe egy új ellátási forma lép az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás.

Azok, akik március 1-jét megelőzően rendszeres szociális segélyt kaptak, a jegyzőnek hivatalból 2015. február 28-ig felül kell vizsgálnia a jogosultságot.

A lakásfenntartási támogatás szabályai március 1-jétől kikerülnek a Szociális törvényből. Ezután a támogatás ebben a formában nem állapítható meg.

 

2. Önkormányzatok: települési támogatás keretében adhatnak támogatást

 

A települési önkormányzatok a települési támogatás keretében biztosíthatnak támogatást a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez, amelyet helyi rendeletben szabályozhatnak.
 

A méltányossági közgyógyellátás, illetve a méltányossági ápolási díj szabályai tavasztól szintén kikerülnek a Szociális törvényből.

 

Az önkormányzatok települési támogatás keretében nyújthatnak támogatást a gyógyszerkiadások viseléséhez valamint a 18. életévét betöltött tartósan beteg személy ápolását, gondozását végző hozzátartozók részére.

 


 

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY

 

A LAM 599 frsz. MAZDA személygépjármű árverési értékesítéséről

 

1.) Árverés kiírójának megnevezése:

Tiszakürt Község Önkormányzata (5471 Tiszakürt, Hősök tere 1. sz.)

2.) Árverés helye és időpontja:

5471 Tiszakürt, Hősök tere 1. (Községháza);

2015. március hó 26. napja 14:00 óra.

3.) Árverés tárgya/vagyontárgy megnevezése:

Tiszakürt Község Önkormányzata tulajdonában álló, LAM 599 frsz MAZDA-5 CR 1 típusú személygépjármű; a személygépjármű részletes műszaki adatai az árverési hirdetmény 1. számú mellékletében található.

4.) Árverési kikiáltási ár:

1.934.000,-Ft

5.) Árverési előleg:

A kikiáltási ár 5 %-a (96.700,-Ft)

6.) Licitlépcső:

10.000,-Ft, a kikiáltási árhoz képest emelkedő.

7.) Árverési előleg (biztosíték) összege, letétbe helyezésének módja és határideje:

A kikiáltási ár 5 %-a (96.700,-Ft), amely összeget az árverés időpontja előtti napon az önkormányzat 69800085-15800198 számú költségvetési számlájára kell átutalni, és az átutalás megjegyzés rovatába a „LAM 599 frsz. árverési előleg” szöveget/közleményt feltüntetni, vagy a fenti összeget a házipénztárba e jogcímen befizetni. Az árverési előleg megérkezéséről az Önkormányzat Pénzügyi Csoportja az árverés megkezdése előtt igazolást állít ki.

8.) Árverésen való jelentkezés és a részvétel feltételei:

Az árverésen kizárólag az a nagykorú, cselekvőképes természetes személy és jogi személyiségű társaságok képviselő személy vehet részt, illetve az adhat képviseleti meghatalmazást, akinek a nevére az árverési előleg letétbe helyezésre került és győztessé nyilvánítása esetén az árverező kizárólag vele köti meg a szerződést, valamint a hirdetményben meghatározott helyen és időben jelentkezett és nyilatkozott arról, hogy legalább a kikiáltási ár erejéig rendelkezik a vételárral és árverési előleget (biztosítékot) a hirdetményben megjelölt módon és időben igazoltan letétbe helyezte.

Az árverésen történő részvételi jogosultságot igazolni kell:

 • érvényes személyi azonosító igazolvánnyal/okmányokkal (fényképes személyazonosító igazolvány vagy fényképes vezetői engedély vagy útlevél, lakcímet igazoló hatósági igazolvány, adókártya),
 • jogi személyiségű társaság/gazdálkodó szervezet esetében továbbá eredeti aláírási címpéldánnyal és 30 napnál nem régebbi eredeti cégkivonattal, illetve a folyamatban lévő cégeljárást igazoló cégbírósági eredeti dokumentummal,
 • képviseleti meghatalmazás esetében azt közokiratba, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni és egyben igazolni.

9.) Árverésre való jelentkezés helye és ideje, az árverés lebonyolítása:

 • az árverésre az árverés helyszínén, az árverésmegkezdése előtt, legkésőbb 13:50 óráig lehet jelentkezni.
 • ajánlatot szóban az árverésen lehet megtenni.
 • az árverésen az eladási ár a kikiáltási ár alá nem csökkenthető.
 • az ajánlattevők a kikiáltási árról, vagy ha már van annál magasabb ajánlat, akkor a legmagasabb ajánlattól indulva licitálhatnak. Egy-egy ráajánlás minimális összege (licitlépcső) 10.000,-Ft, azaz tízezer Ft.
 • az árverést a képviselő-testület bonyolítja le a jegyző közreműködésével.
 • az ajánlott legmagasabb árat ajánló (leütési árat ajánló) az árverés nyertese.

Szerződés megkötése és a vételár megfizetése:

Eredményes árverés esetében, az árverésen nyertes vevő köteles az adásvételi szerződést az árverést követő 8 napon belül megkötni; szerződéskötés hely 5471 Tiszakürt, Hősök tere 1. (Községháza).

A teljes vételárat, melybe beszámításra kerül a nyertes licitáló/árverési vevő által befizetett „előleg” összege, az adásvételi szerződés aláírásával egyidejűleg átutalással, vagy házipénztárba történő befizetéssel kell megfizetni az adásvételi szerződésben foglaltak szerint, az önkormányzat által kibocsátott számla alapján.

Amennyiben a nyertes vevő az előbbieket elmulasztja, az a szerződéstől való elállásnak minősül, az előlegét elveszíti („bánatpénz”); ha a szerződéskötés neki felróható vagy érdekkörében felmerült más okból meghiúsul, az előlege nem kerül visszafizetésre, az összeg az értékesítőt illeti meg („bánatpénz”).

Amennyiben a licitálás nyertese a fenti határidőben a szerződést nem köti meg, a teljes vételárat nem fizeti meg, akkor a második legkedvezőbb ajánlatot tevő szerez szerződéskötési jogot, amelyről az árverés kiírója értesíti; a szerződés megkötéséi határidő: árverést követő 16 napon belül.

A további/többi letevőnek az általuk befizetett előleg (biztosíték) az árverés befejezését, az árverési eljárást lezáró döntés meghozatalát követően haladéktalanul kamatmentesen visszajár, kifizetéssel, illetve visszautalással.

A személygépjármű átvétele, vevő által megszerzett jog:

Az eredményes licitálást követően a személygépjármű a szerződéskötés és a vételár megfizetése után vehető át, a vevő tulajdonjogot szerez.

Az árverés eredménytelen:

Ha a vagyontárgyra érvényesen senki nem tett ajánlatot; ez esetben letevőnek az általuk befizetett előleg (biztosíték) az árverés befejezését, az árverés eredménytelenségének megállapítását követően haladéktalanul kamatmentesen visszajár, kifizetéssel, illetve visszautalással.

10.) Árverésre kerülő gépjármű megtekintése és információ kérés:

Az árverezésre kerülő gépjármű az árverés előtt, előzetesen egyeztetett időpontban, illetve az árverés ideje alatt a helyszínen megtekinthető.

Információ kérés: Tiszakürt Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatal (5471 Tiszakürt, Hősök tere 1. sz.) Szeleczki Károly alpolgármestertől hétköznaponként munkaidőben a 06-30-565-0239-es telefonszámon vagy személyesen hétfőtől csütörtökig 8:00 órától 16:00 óráig, pénteken 8:00 órától 13:00 óráig.

 

Tiszakürt, 2015. február 4.

Tiszakürt Község Önkormányzata

Dr. Kiss Györgyné

polgármester

 

 

A LAM 599 frsz. MAZDA-5 CR 1 típusú gépjármű részletes adatai


 

Új körzeti megbízott Tiszakürtön

 

A Kunszentmártoni Rendőrkapitányság Vezetője 2015. február 01-i hatállyal Tiszakürt község körzeti megbízottjának nevezete ki Kakuk László r. főtörzszászlóst, mely időponttól a település addigi körzeti megbízottja Kakuk Gábor r. főtörzsőrmester Cserkeszőlő községben teljesíti szolgálatát.

 

Kakuk László r. főtörzszászlós úr belügyi szolgálatát 1997. július 01-én kezdte a Kunszentmártoni Rendőrkapitányság Közrendvédelmi Osztályán, járőrként, majd később  nyomozóként, ügyeletesként, és 2011. szeptember 01-től Kunszentmárton körzeti megbízottjaként dolgozott.

 

A főtörzszászlós szolgálata során az állampolgárok széles rétegével kerül kapcsolatba, mely munkavégzése során az emberekkel olyan kontaktust alakított ki, mely erősíti az állampolgárok rendőri munkába vetett bizalmát. Az összrendőri feladatok között kiemelt feladata a továbbiakban a településen a lakossággal, az állami intézményrendszer szereplőivel, a társadalmi és civil szervezetekkel, köztük a települési önkormányzattal, az oktatási intézményekkel, a polgárőrséggel történő aktív kapcsolattartás is. Elérhetősége: 06-30/565-9120

 

Kunszentmárton, 2015-02-12.

Fekete Tamásné r.őrnagy

kiemelt főreferens

 

Korábbi hírek

 


 

Letölthető dokumentumok

Kiskereskedelmi munkavégzés szabályai

Tájékoztatás kereskedelmi tevékenységet végzők részére

Ebzárlat

Ebösszeírás

Pályázat védőnő munkakör betöltésére

Felhívás faszedésre

Tajekoztato sajat fogyasztasra torteno hazi parlatfozesrol

Ajánlati felhívás - Vagyonértékelés elvégzése víziközmű törzsvagyonáról

Szociális tűzifa tájékoztató

Helyi választás 2014

Tájékoztató a Tiszakürti Piac megnyitásáról 2014.08.20.

Önkormányzat-Testületi Ülések munkaterve 2014