Hírek

Ezen az oldalon időszakos jellegű friss és aktuális Önkormányzati hírek,
programajánlatok jelennek meg.

 


 

Változik a szociális ellátás rendszere”

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Kunszentmártoni Járási Hivatal hivatalvezetője,

Dr. Bodor Brigitta Tímea tájékoztatása

 


Márciustól jelentősen átalakul Magyarországon a segélyezés rendszere. A segítségre szorulók változatlanul két helyről kérhetnek és kaphatnak szociális támogatást: a helyi önkormányzatoktól, illetve a járásoktól. A járásoknál jövedelemkompenzáló, míg az önkormányzatoknál kiadáskompenzáló támogatások igényelhetők. A jövedelemkompenzáló támogatás célja, hogy mindenki számára biztosítsanak egyfajta minimumot a túléléshez, ha nincs más jövedelme.

 

A legfontosabb változás, hogy a rendszeres szociális segély megszűnik, helyette a foglalkoztatást helyettesítő támogatás állapítható meg, illetve az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás kerül bevezetésre.

 

Az egészségkárosodottak és a gyermekük felügyeletét megoldani nem tudók ugyanazon jogosultsági feltételek mellett részesülhetnek a rendszeres szociális segély helyébe lépő egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásban, mint a korábbi rendszeres szociális segélyben. A különbség csak annyi, hogy a továbbiakban nem a jegyző, hanem a járási hivatal állapítja meg az ellátást. A hatáskörváltással összefüggésben az ügyfeleknek nincs teendője, az új ellátásra való jogosultságukat a jegyzők február végéig hivatalból felülvizsgálják.

 

Jelentős változás, hogy március 1-től az aktív korúak ellátását is a járási hivatalok állapítják meg a települési jegyzők helyett. A változások elsősorban azokat érintik, akik eddig önkormányzati rendelet alapján voltak jogosultak rendszeres szociális segélyre.

 

A támogatást a kormányhivatal folyósítja minden hónap 5. napjáig. A kérelmek továbbra is benyújthatók a polgármesteri hivatalokban, továbbá a kormányablakoknál és a járási hivataloknál.

 

Kikerülnek a szociális ellátási rendszerből:

 

 • rendszeres szociális segély
 • adósságkezelési szolgáltatást
 •  lakásfenntartási támogatás
 • a méltányossági közgyógyellátás,
 • illetve a méltányossági ápolási díj

 

1. Az állam által nyújtandó ellátásokat 2015. március 1-jétől a járási hivatalok állapítják meg. Az e körbe tartozó ellátások a következők:

 

 • aktív korúak ellátása: foglalkoztatást helyettesítő támogatás illetve az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás; ( ez új elem)
 •  időskorúak járadéka, az ápolási díj (alapösszegű, emelt összegű és kiemelt ápolási díj); a közgyógyellátás (alanyi és normatív alapú); és az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultsága. (2013. január 1-jétől a járások intézték)

A támogatást központi költségvetési forrásból fizetik.

Az aktív korúak ellátása során megállapítható ellátás típusai - melyet az önkormányzatok folyósítanak - március 1-ig még a foglalkoztatást helyettesítő támogatás és a rendszeres szociális segély.

A foglalkoztatást helyettesítő támogatásra való jogosultság feltétel-rendszerében nem történik változás. A támogatás havi összege a 2014. évhez hasonlóan 22.800,- Ft. A foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő személyek továbbra is a járási hivatal munkaügyi kirendeltségével kötelesek együttműködni, a felajánlott munkalehetőséget elfogadni.

A rendszeres szociális segély 2015. március 1-jétől ebben a formában már nem lesz része a szociális ellátórendszernek. Helyébe egy új ellátási forma lép az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás.

Azok, akik március 1-jét megelőzően rendszeres szociális segélyt kaptak, a jegyzőnek hivatalból 2015. február 28-ig felül kell vizsgálnia a jogosultságot.

A lakásfenntartási támogatás szabályai március 1-jétől kikerülnek a Szociális törvényből. Ezután a támogatás ebben a formában nem állapítható meg.

 

2. Önkormányzatok: települési támogatás keretében adhatnak támogatást

 

A települési önkormányzatok a települési támogatás keretében biztosíthatnak támogatást a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez, amelyet helyi rendeletben szabályozhatnak.
 

A méltányossági közgyógyellátás, illetve a méltányossági ápolási díj szabályai tavasztól szintén kikerülnek a Szociális törvényből.

 

Az önkormányzatok települési támogatás keretében nyújthatnak támogatást a gyógyszerkiadások viseléséhez valamint a 18. életévét betöltött tartósan beteg személy ápolását, gondozását végző hozzátartozók részére.

 


 

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY

 

A LAM 599 frsz. MAZDA személygépjármű árverési értékesítéséről

 

1.) Árverés kiírójának megnevezése:

Tiszakürt Község Önkormányzata (5471 Tiszakürt, Hősök tere 1. sz.)

2.) Árverés helye és időpontja:

5471 Tiszakürt, Hősök tere 1. (Községháza);

2015. március hó 26. napja 14:00 óra.

3.) Árverés tárgya/vagyontárgy megnevezése:

Tiszakürt Község Önkormányzata tulajdonában álló, LAM 599 frsz MAZDA-5 CR 1 típusú személygépjármű; a személygépjármű részletes műszaki adatai az árverési hirdetmény 1. számú mellékletében található.

4.) Árverési kikiáltási ár:

1.934.000,-Ft

5.) Árverési előleg:

A kikiáltási ár 5 %-a (96.700,-Ft)

6.) Licitlépcső:

10.000,-Ft, a kikiáltási árhoz képest emelkedő.

7.) Árverési előleg (biztosíték) összege, letétbe helyezésének módja és határideje:

A kikiáltási ár 5 %-a (96.700,-Ft), amely összeget az árverés időpontja előtti napon az önkormányzat 69800085-15800198 számú költségvetési számlájára kell átutalni, és az átutalás megjegyzés rovatába a „LAM 599 frsz. árverési előleg” szöveget/közleményt feltüntetni, vagy a fenti összeget a házipénztárba e jogcímen befizetni. Az árverési előleg megérkezéséről az Önkormányzat Pénzügyi Csoportja az árverés megkezdése előtt igazolást állít ki.

8.) Árverésen való jelentkezés és a részvétel feltételei:

Az árverésen kizárólag az a nagykorú, cselekvőképes természetes személy és jogi személyiségű társaságok képviselő személy vehet részt, illetve az adhat képviseleti meghatalmazást, akinek a nevére az árverési előleg letétbe helyezésre került és győztessé nyilvánítása esetén az árverező kizárólag vele köti meg a szerződést, valamint a hirdetményben meghatározott helyen és időben jelentkezett és nyilatkozott arról, hogy legalább a kikiáltási ár erejéig rendelkezik a vételárral és árverési előleget (biztosítékot) a hirdetményben megjelölt módon és időben igazoltan letétbe helyezte.

Az árverésen történő részvételi jogosultságot igazolni kell:

 • érvényes személyi azonosító igazolvánnyal/okmányokkal (fényképes személyazonosító igazolvány vagy fényképes vezetői engedély vagy útlevél, lakcímet igazoló hatósági igazolvány, adókártya),
 • jogi személyiségű társaság/gazdálkodó szervezet esetében továbbá eredeti aláírási címpéldánnyal és 30 napnál nem régebbi eredeti cégkivonattal, illetve a folyamatban lévő cégeljárást igazoló cégbírósági eredeti dokumentummal,
 • képviseleti meghatalmazás esetében azt közokiratba, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni és egyben igazolni.

9.) Árverésre való jelentkezés helye és ideje, az árverés lebonyolítása:

 • az árverésre az árverés helyszínén, az árverésmegkezdése előtt, legkésőbb 13:50 óráig lehet jelentkezni.
 • ajánlatot szóban az árverésen lehet megtenni.
 • az árverésen az eladási ár a kikiáltási ár alá nem csökkenthető.
 • az ajánlattevők a kikiáltási árról, vagy ha már van annál magasabb ajánlat, akkor a legmagasabb ajánlattól indulva licitálhatnak. Egy-egy ráajánlás minimális összege (licitlépcső) 10.000,-Ft, azaz tízezer Ft.
 • az árverést a képviselő-testület bonyolítja le a jegyző közreműködésével.
 • az ajánlott legmagasabb árat ajánló (leütési árat ajánló) az árverés nyertese.

Szerződés megkötése és a vételár megfizetése:

Eredményes árverés esetében, az árverésen nyertes vevő köteles az adásvételi szerződést az árverést követő 8 napon belül megkötni; szerződéskötés hely 5471 Tiszakürt, Hősök tere 1. (Községháza).

A teljes vételárat, melybe beszámításra kerül a nyertes licitáló/árverési vevő által befizetett „előleg” összege, az adásvételi szerződés aláírásával egyidejűleg átutalással, vagy házipénztárba történő befizetéssel kell megfizetni az adásvételi szerződésben foglaltak szerint, az önkormányzat által kibocsátott számla alapján.

Amennyiben a nyertes vevő az előbbieket elmulasztja, az a szerződéstől való elállásnak minősül, az előlegét elveszíti („bánatpénz”); ha a szerződéskötés neki felróható vagy érdekkörében felmerült más okból meghiúsul, az előlege nem kerül visszafizetésre, az összeg az értékesítőt illeti meg („bánatpénz”).

Amennyiben a licitálás nyertese a fenti határidőben a szerződést nem köti meg, a teljes vételárat nem fizeti meg, akkor a második legkedvezőbb ajánlatot tevő szerez szerződéskötési jogot, amelyről az árverés kiírója értesíti; a szerződés megkötéséi határidő: árverést követő 16 napon belül.

A további/többi letevőnek az általuk befizetett előleg (biztosíték) az árverés befejezését, az árverési eljárást lezáró döntés meghozatalát követően haladéktalanul kamatmentesen visszajár, kifizetéssel, illetve visszautalással.

A személygépjármű átvétele, vevő által megszerzett jog:

Az eredményes licitálást követően a személygépjármű a szerződéskötés és a vételár megfizetése után vehető át, a vevő tulajdonjogot szerez.

Az árverés eredménytelen:

Ha a vagyontárgyra érvényesen senki nem tett ajánlatot; ez esetben letevőnek az általuk befizetett előleg (biztosíték) az árverés befejezését, az árverés eredménytelenségének megállapítását követően haladéktalanul kamatmentesen visszajár, kifizetéssel, illetve visszautalással.

10.) Árverésre kerülő gépjármű megtekintése és információ kérés:

Az árverezésre kerülő gépjármű az árverés előtt, előzetesen egyeztetett időpontban, illetve az árverés ideje alatt a helyszínen megtekinthető.

Információ kérés: Tiszakürt Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatal (5471 Tiszakürt, Hősök tere 1. sz.) Szeleczki Károly alpolgármestertől hétköznaponként munkaidőben a 06-30-565-0239-es telefonszámon vagy személyesen hétfőtől csütörtökig 8:00 órától 16:00 óráig, pénteken 8:00 órától 13:00 óráig.

 

Tiszakürt, 2015. február 4.

Tiszakürt Község Önkormányzata

Dr. Kiss Györgyné

polgármester

 

 

A LAM 599 frsz. MAZDA-5 CR 1 típusú gépjármű részletes adatai


 

Új körzeti megbízott Tiszakürtön

 

A Kunszentmártoni Rendőrkapitányság Vezetője 2015. február 01-i hatállyal Tiszakürt község körzeti megbízottjának nevezete ki Kakuk László r. főtörzszászlóst, mely időponttól a település addigi körzeti megbízottja Kakuk Gábor r. főtörzsőrmester Cserkeszőlő községben teljesíti szolgálatát.

 

Kakuk László r. főtörzszászlós úr belügyi szolgálatát 1997. július 01-én kezdte a Kunszentmártoni Rendőrkapitányság Közrendvédelmi Osztályán, járőrként, majd később  nyomozóként, ügyeletesként, és 2011. szeptember 01-től Kunszentmárton körzeti megbízottjaként dolgozott.

 

A főtörzszászlós szolgálata során az állampolgárok széles rétegével kerül kapcsolatba, mely munkavégzése során az emberekkel olyan kontaktust alakított ki, mely erősíti az állampolgárok rendőri munkába vetett bizalmát. Az összrendőri feladatok között kiemelt feladata a továbbiakban a településen a lakossággal, az állami intézményrendszer szereplőivel, a társadalmi és civil szervezetekkel, köztük a települési önkormányzattal, az oktatási intézményekkel, a polgárőrséggel történő aktív kapcsolattartás is. Elérhetősége: 06-30/565-9120

 

Kunszentmárton, 2015-02-12.

Fekete Tamásné r.őrnagy

kiemelt főreferens

 


 

Ebösszeírás
 

Tisztelt Lakosság!

 

Ezúton tájékoztatjuk a lakosságot, hogy Községünkben az Önkormányzat két munkatársa ebösszeírást fog végezni február és március hónapban. Minden négy hónaposnál idősebb kutyát be kell jelentenie a tulajdonosoknak. Az ebösszeírást háromévente kötelező elvégezni. Aki nem tesz eleget adatszolgáltatási kötelezettségének, az minimum 30 ezer forint pénzbírságra büntethető.

 

Községünkben az utóbbi időben jelentősen megnőtt a kóbor ebek száma, az önkormányzat célja az ebösszeírással, hogy kiszűrje azon ebeket, amelyeknek Községünkben nincs gazdája.

 

Kérjük a lakosság közreműködését az ebösszeírásban!

Keresztes Anita

jegyző

  

Szépkorút köszönthettünk Tiszakürtön!

 

Komlós Lukácsné 2014. december 28.-án ünnepelte 90. születésnapját. Ez alkalomból egy csokor virággal, díszoklevéllel és tortával köszöntötte fel 2015. január 17.-én, Tiszakürt Község polgármester asszonya Dr. Kiss Györgyné és jegyzőnője Keresztes Anita.

 

További jó egészséget és hosszú életet kívánunk!

 


 

Saját fogyasztásra történő házi párlatfőzés, pálinkafőzés szabályozása.

 

Tisztelt Lakosság!


Tájékoztatom, hogy 2015. január 1-től változik a magánfőzés – saját fogyasztásra történő házi párlatfőzés, pálinkafőzés – szabályozása.

 

 • Magánfőzésnek továbbra is a párlatnak a magánfőző lakóhelyén vagy gyümölcsöse helyén használható, legfeljebb 100 liter űrtartalmú, párlat-előállítás céljára kialakított desztillálóberendezésben a magánfőző által végzett előállítása minősül, de évente legfeljebb 50 liter mennyiségig. Magánfőzőnek nevezzük azt a személyt, aki saját tulajdonú gyümölcsből saját tulajdonú eszközzel állítja elő a párlatot.
   
 • 2015. január 1-jétől a magánfőző a desztillálóberendezés feletti tulajdonszerzést az azt követő 15 napon belül köteles bejelenteni a lakóhelye szerinti önkormányzati adóhatósághoz. A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény 67/A.§ (2) bekezdése alapján a bejelentésben meg kell adni a nevét, lakcímét, adóazonosító jelét, a desztillálóberendezés feletti tulajdonszerzés időpontját, a desztillálóberendezés űrtartalmát és tárolásának, használatának helyét, ha az eltér a magánfőző lakcímétől.
   
 • Ha 2015. január 1-jét megelőzően történt a magánfőzésre szolgáló desztillálóberendezés feletti tulajdonszerzés, akkor a magánfőzőnek 2015. január 15-ig kell megtennie a bejelentést.
   
 • A magánfőzésben előállított párlat adója évi 1.000,- Ft, melyet a magánfőzőnek kell megfizetnie. A magánfőzőnek az előállított magánfőzött párlat utáni adóbevallási és adófizetési kötelezettségét a tárgyévet követő év január 15-ig – együtt – kell teljesítenie a lakóhelye szerinti önkormányzati adóhatósághoz. Ha a magánfőző nem állított elő tárgyévben magánfőzött párlatot, akkor nem keletkezik tárgyévre vonatkozóan adóbevallási kötelezettsége.
   
 • Az önkormányzati adóhatóság a desztillálóberendezés feletti tulajdonszerzésről szóló magánfőzői bejelentésről, valamint a magánfőző adóbevallásáról értesíti a vámhatóságot és a bejelentéssel, bevallással érintett másik önkormányzati adóhatóságot.
   
 • Magánfőzés esetében az adó megállapításához és az adótartozás végrehajtásához való jog az előállított magánfőzött párlat utáni adóbevallási kötelezettség bevallási határidejétől számított 1 év elteltével évül el.
   
 • A magánfőző az évente előállítható párlatmennyiség túllépése esetén a többletmennyiséget haladéktalanul köteles bejelenteni a vámhatóságnak és a vámhatósággal egyeztetett módon gondoskodni a többletmennyiség megsemmisítéséről.


Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a fentiekben foglaltak szerint járjanak el!


Keresztes Anita s.k.
jegyző

 


 

Letölthető dokumentumok

Ebösszeírás

Pályázat védőnő munkakör betöltésére

Felhívás faszedésre

Tajekoztato sajat fogyasztasra torteno hazi parlatfozesrol

Ajánlati felhívás - Vagyonértékelés elvégzése víziközmű törzsvagyonáról

Szociális tűzifa tájékoztató

Helyi választás 2014

Tájékoztató a Tiszakürti Piac megnyitásáról 2014.08.20.

Önkormányzat-Testületi Ülések munkaterve 2014