Óvoda

Elérhetőségek:
Székhelye: 5471 Tiszakürt, Fő út 9.
Telefonszám: 06 56 / 568 - 098
06 56 / 568 - 099
E-mail: kurtiovi@freemail.hu
Óvodavezető Tóth Katalin

 

 

 

 

 

 

 


Óvodánk az integráció filozófiáját követő pedagógiai gondolkodásmódon alapuló rendszert épít, ennek megfelelően a következő köznevelési funkciókat látja el:

 • alapfokú nevelés-oktatás biztosítása együttneveléssel;
 • esélyegyenlőségen alapuló általános műveltség biztosítása;
 • képességeknek megfelelő fejlesztéssel a továbbhaladás elősegítése;
 • tehetséggondozás, felzárkóztatás;
 • fizikai állapot, magatartás, jellem alakítása;
 • fokozott gyermekvédelmi funkciók ellátása;
 • a személyiség sokoldalú kibontakoztatása,
 • a közvetlen társadalmi környezet elvárásainak teljesítése.


Helyzetelemzés:

Óvodánk épületét 1913-ban Dr. Léderer Gyula ajándékozta a községnek, amely az óta gyermekintézményként működik, nemzedékek nőttek fel falai között. A település központjában helyezkedik el, a szülők számára könnyen megközelíthető. Szerencsés helyzetben vagyunk, mert kedvező természeti adottságaink vannak. Büszkeségünk a Tisza és az Arborétum. Óvodásaink minden évszakban kedves és gazdag tapasztalatgyűjtő programjait képezik az ide tett gyakori kirándulások. Ezzel segítjük gyermekeink lakóhelyéhez fűződő érzelmeinek kialakulását. Minden 2,5 – 7 éves gyermeket fogadni tudunk. Munkánkat elfogadott Nevelési program alapján végezzük, amely a külső világ tevékeny megismerésére épül. Intézményünk a települési Önkormányzat fenntartásában működik. Óvodánknak tágas udvara van, ahol biztosított a gyermekek fejlődéséhez és fejlesztéséhez szükséges egészséges környezet. Vegyes életkorú csoportokat szervezünk, melyben tágabb lehetőség nyílik a gyermekekkel való egyéni bánásmódra, a differenciálásra és a szocializációs feladatok is könnyebben megvalósíthatóak.

Tárgyi feltételek:

Pedagógiai Programunkban megjelöltük a tárgyi és a szakmai feltételek javításának lehetőségeit, módjait. Óvodánk épülete a pályázati lehetőségek megfelelő kihasználásával sok tekintetben megújult. Minden csoportszoba berendezése gyermekbarát, könnyen mozdítható asztalokkal, polcokkal, szőnyegekkel ellátott. Jól felszerelt tornaszobával rendelkezünk, ahol a mozgásigény kielégítése minden évszakban biztosított. Az udvari játéklehetőségek bővítésénél jelentős partnerünk a Szülői Munkaközösség, az ő segítségükkel sikerült az elmúlt években több játszóeszközt is vásárolnunk és ütéscsillapítóval ellátnunk. A hátrányos helyzet csökkentésére minden emberi, szakmai megoldást igyekszünk megkeresni. A gyermekek hatékony nevelésére a szokványos pedagógiai módszerek nem mindig elegendőek, ezért igényelnek speciális pedagógiai, pszichológiai vagy logopédiai támogatást beilleszkedési, magatartási, tanulási vagy kommunikációs problémáik megoldására.
 

Az óvoda személyi feltétele:
 

Az óvoda dolgozói

Jelenleg (fő)

Felsőfokú végzettségű főállású óvodapedagógusok száma:

4

Szakvizsgával rendelkező óvodapedagógusok: 3

Pedagógiai munkát segítő főállású szakképzett dajkák, gondozónők száma:

2

Óvodánk két csoportos, 4 óvónő foglalkozik a gyermekekkel. A főiskolát végzett óvodapedagógusok munkáját szakképzett, gyermekszerető dajkák segítik. Együttműködésünk harmonikus, egymást kiegészítjük, hatékonyan, kiegyensúlyozottan nevelünk. Az óvodánkban kialakítandó szokás-, és szabályrendszerről, nevelési elveinkről, illetve egy-egy gyermek értékeléséről rendszeresen tájékoztatást kapnak. Heti egy alkalommal utazó logopédus javítja a gyermekek beszédét.
 

Gyermekképünk:

Tiszteljük és szeretjük őt, figyelünk rá és segítünk neki, ha arra szüksége van. Filozófiánkat Szent-Györgyi Albert szavaival tudnám a legjobban megfogalmazni:

„Milyen embert is akarunk formálni?
A válasz egyszerű: egészséges testű, akaraterős
Jó ítéletű, értelmes, tettre kész
Szép célokért küzdő és áldozó embereket,
Akik meg tudják érteni és élni a szépet
És nagyot minden téren,
Akik az életüket ki tudják tölteni tartalommal,
Akik megértik a dolgok összefüggéseit,
Akik átérzik azt, hogy emberi közösségben élnek,
Amely csak a kölcsönösségen, méltányosságon
És jóakaraton épülhet.”


Óvodaképünk:

Kialakítása a testület valamennyi tagjának kötelessége, mert az óvoda a környezet, a család, a gyermek számára a biztonság szigete, a szeretet ígérete, ahol lehet mozogni, élni, szabadon beszélni, embernek lenni. Igényességünket óvodai környezetünk iránt a következő célok motiválják:

 • A gyermekek számára az első benyomás éppen olyan fontos, mint szüleik számára. Nem mindegy, hogy életük egyik legfogékonyabb korszakában milyen környezetben töltenek el napi 8-9 órát.
 • További célunk, hogy már kicsi koruktól hozzá tudjuk szoktatni őket az esztétikus, igényes környezethez, hogy majd felnőtt korukban igényesség határozza meg a környezetükhöz fűződő viszonyukat.
 • Fő szempontunknak a játékot, mint nevelő, fejlesztő tevékenységet tekintjük. Ezen keresztül a mesék, versek, mondókák, a számok világa, énekek, énekes játékok, a természettel való ismerkedés, festegetés, mintázás, barkácsolás és a mindennapos testmozgás játszik fontos szerepet.
 • Ünnepeink családias légkörben telnek, melyek az óvoda és a család jó kapcsolatát erősítik.
 • A környezet megszerettetésére törekszünk, az emberi munka által létrejött értékek megbecsülésére, környezetvédelemre. Arra, hogy a gyermekek pozitív érzelmekkel éljék át kapcsolatukat a környezettel, közben lelkileg, szellemileg gazdagodjanak, gyarapodjanak. Ezek során új attitűdöket, normákat alakítunk ki bennük, mint például az alkalmazkodás, együttérzés, egymásra figyelés, empátia. Egyéni bánásmóddal igyekszünk megvalósítani gyermekeink tehetséggondozását és felzárkóztatását egyaránt, de eközben nem sikkad el az úgynevezett átlagos képességű gyermekekre való odafigyelés sem.


Azoknak a családoknak, akiknek óvodánk, annak környezete és nevelési törekvéseink egyetértést és szimpátiát váltottak ki, várjuk óvodás korú gyermekeiket, felajánljuk nevelésükben való segítő együttműködésünket.

 

Letölthető dokumentumok
Szervezeti Működési Szabályzat
Különös közzétételi lista                                                                                     
Óvoda Házirend
Bölcsőde Házirend