Pénzben és természetben nyújtott szociális ellátás - 2022

Tiszakürt Község Önkormányzat Képviselő-testületének a pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 7/2020 (VII.09.) rendelete szerint:


8. § (1) Támogatásban nyújtható az a személy, akinek gyermeke óvodai nevelésben részesül, minden nevelési év kezdetekor, illetőleg akinek gyermeke általános és középiskolai oktatásban részesül, minden tanév kezdetekor.

(2) Iskoláztatási és óvodáztatási támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 350 %-át.

(3) Nem részesíthető támogatásban az a kérelmező, akinek gyermeke a tanév megkezdése napján betöltötte a 18. életévét. Nem részesíthető támogatásban az a szülő sem, aki a gyermekét nem a Tiszakürti óvodába íratja be.

(4) A támogatás beadási határideje:

a) óvodás gyermek szülője:  augusztus 10. napjáig,

b) általános iskolás gyermek szülője: augusztus 10. napjáig,

c) középiskolás fiatal szülője: szeptember 10. napjáig.

(4) Általános iskolás gyermek szülője a kérelemben nyilatkozik a gyermekük tanulóviszonyáról. Középiskolás fiatal szülője az oktatási intézmény által az adott tanévre kiállított iskolalátogatási igazolást csatolja a kérelemhez.

(5) Az adható támogatás mértéke legfeljebb 6.000,-Ft/fő.


A támogatás feltételei:

  • a kérelmező háztartásában az egy főre jutó jövedelem nem haladhatja megy a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 350 %-át, azaz 99.750,-Ft-ot
  • nem részesülhet támogatásban az a kérelmező, aki rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesül


A támogatás igénylésének beadási határideje :

2022. augusztus 10. (óvodás, általános iskolás) valamint 2022. szeptember 10. (középiskolás) Tiszakürti lakóhellyel és tartózkodási hellyel is rendelkező személy csak egy kérelemben - ahol életvitelszerűen él -vehető figyelembe háztartás tagjaként.


Kérelemhez mellékelni kell:

  • kérelmező és a vele közös háztartásban élők jövedelemigazolását
  • középiskolásoknak iskolalátogatási igazolás


A kérelem nyomtatvány beszerezhető:

Tiszakürt Közös Önkormányzati Hivatalában, a Családsegítő Szolgálatnál.


A kérelmek benyújthatók:

Tiszakürt Közös Önkormányzati Hivatalában Tuba Bernadett ügyintézőnél.

 

Dr. Héczei Eszter s.k.

Jegyző